Jordmor- og svangerskapsomsorg

Helseoppfølging ved graviditet er eit gratis, offentleg tilbod. 

Jordmor tilbyr helsekontroll, informasjon og samtalar gjennom heile svangerskapet. 

Jordmor samarbeider med fastlegen din i samsvar med eit program både jordmor og legane i Voss herad er samde om. Du kan likevel sjølv velja kvar du vil gå til undersøking, berre hjå lege eller jordmor, eller ein kombinasjon av lege/jordmor.

Andre samarbeidspartar ved helsestasjonen er helsesjukepleiar.

Jordmor kan tilvisa til fødeavdelinga eller andre kommunale tenester dersom det er naudsynt. Det er tilbod om omvising ved fødeavdelinga på Voss Sjukehus.

Ein gong i månaden er det fødselsførebuande kurs, snakk med jordmor for informasjon.

Jordmortenesta tilbyr tidleg heimebesøk til alle nyfødte etter heimkomst frå sjukehuset.

Ynskjer du meir informasjon, sjå linkane under

Nasjonale faglege retningslinjer for svangerskapsomsorgen


Nasjonal rettleiar for helsestasjon og skulehelseteneste

Adresse

Jordmor treff du på Knutepunktet Voss, 

Voss helsestasjon og skulehelseteneste

Gurid Almenningens plass 1

5700 Voss

Telefon: 56 53 30 40

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.herad.no

NB! ikkje oppgje personleg informasjon i eposten, be heller om at me tek kontakt.