Integreringstenesta

Integrering og vaksenopplæring har ansvar for arbeidet med busetting, integrering og opplæring av flyktningar som vert busett i kommunen etter avtale med IMDi, og deira familie.  
 

Tenesta arbeider for at busette flyktningar og deira familie skal kunne ta ansvar for eigen livssituasjon, og finna seg til rette i skule, arbeid, nærmiljø og samfunnsliv.  I eininga sine tenester skal ein bli møtt med respekt, høflegheit og fagleg kompetanse, uavhengig av sosial status, historie, etnisk opphav, tru, kjønn eller alder.

Adresse

Postboks 145

5701 Voss

Besøksadresse: Gurid Almenningens plass 1 / Knutepunktet Voss

Felles epost: flyktningtenesta@voss.herad.no 

Konstituert leiar integreringstenesta:  Martine Kilen Nordbø tlf 952 62 016

Integreringstenesta, fagleiar:  Bjarte Håkon Kaldestad tlf 979 97 146

Vakttelefon: tlf 948 64 954 (Telefonar er tilgjengelige kvardagar mellom kl 08:30 og 15:00)

 

Voss vaksenopplæring: tlf kontor 56 51 94 90 -rektor 481 31 149

EM tiltaket, leiar: 906 66 510