Kommunepsykologane

Kommunepsykologane skal bidra til å løfta kompetansen på psykisk helse i heradet. 

Kommunepsykologane jobbar mellom anna med:

  • Undervisning, kompetanseheving og rettleiing  
  • Arbeid på systemnivå med førebygging, helsefremjing, tenesteutvikling og kommunalt planarbeid. 
  • Samarbeid med andre kommunale tenester og spesialisthelsetenesta 
  • Kurstilbod i samarbeid med Friskliv og meistring (Friskliv og meistring - Voss herad) 
  • Klinisk lågterskeltilbod 

Kommunepsykologane sitt kliniske lågterskeltilbod er meint å vera eit kortvarig tilbod til personar med milde til moderate psykiske plager og lidingar. 

Pris

Tenesta er gratis 

Kontakt 

Kontakt fastlege eller helsesjukepleiar for tilvising 

Akutt psykisk helsehjelp 

Kommunepsykologane har ikkje akuttfunksjon.  
Viss du treng akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege, eller legevakt utanom ordinær arbeidstid (tlf: 116 117).  
Ved livstruande tilstander ring 113. 

Ressursar på nett: 

Sjølvhjelp: 

Sjå gjerne desse sjølvhjelpsvideoane viss du strever med søvnvanskar, angst, eller depresjon: Kognitiv terapi - NHI.no 

Les meir om psykisk helse og levevanar her: Psykisk helse og levevaner - Rådet for psykisk helse 

Ressursar for foreldre: 

Foreldrehverdag (bufdir.no) 

Andre nyttige nettressursar:  

Følelseskompasset (folelseskompasset.no) 

Rådet for psykisk helse 

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser - nettros.no