Voss Herad

Søknad om skuleskyss

Søknad om skuleskyss

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå nærskulen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. For elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg kan det søkjast om skyss utan omsyn til veglengda.

Vestland fylkeskommune er ansvarleg for skuleskyss for elevar i grunnskulen som har lenger skuleveg enn fire km (2.-10- trinn) og to km (1. trinn). Det er også Vestland fylkeskommune som gjer vedtak i slike saker. For elevar som som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg er det Voss herad som har vedtaksmynde.