Legat til beste for eldre og uføre

Voss herad deler kvart år ut legatmidlar for fremjing av trivselstiltak for eldre og uføre i Voss herad. 

Søknadsfrist er 18. februar 2024

Legatet gjeld både heimebuande og bebuarar på institusjon. Søkjarar kan vera alle som arbeider for eldre og uføre, tilsette, frivillige, organisasjonar m.m. 

Tiltaka skal vera til nytte og glede for fleire.

Vedtekter finn du her: Vedtekter legat til beste for eldre og uføre (PDF, 586 kB)

 

Søknad sendast innan 18. februar til:

postmottak@voss.herad.no eller 

Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss