Tilskot til kulturminne

Her er ei oversikt over ulike støtteordningar for kulturmiljø.

Verna kulturminne, Vestland fylkeskommune

Dette er ei ordning der du søkjer til Voss herad, som igjen søkjer fylkeskommunen. 

Søknadsfrist til Voss herad: 15. januar. Svar på søknad kjem vanlegvis i april/mai.

Send søknad til Voss herad:

Søknadsskjema om tilskot til verna kulturminne

 

Tilskot til kulturminne/forsamlingshus

Voss herad har ei støtteordning for kulturminne/forsamlingshus med søknadsfrist 1. november. Svar på søknad kjem truleg før jol.

Søknadsskjema om tilskot til kulturminne 

 

Freda kulturminne og kulturmiljø i privat eige, Vestland fylkeskommune

Søk direkte til fylket innan 1. november. Svar på søknad kjem vanlegvis i slutten av mars.

Søknadsskjema om tilskot til freda kulturminne og kulturmiljø 

 

Lokale bankar og sparebankstiftingar

Lokale bankar og sparebankstiftingar kan òg støtta lag og organisasjonar som eig kulturminne/forsamlingshus.

 

Nasjonale ordningar utan søknadsfrist

Kulturminnefondet gjev stønad til kulturminne i privat eige. Meir info her: kulturminnefondet

Norsk kulturarv deler ut midlar til restaurering av tak. Meir info her: norsk kulturarv - ta et tak

 

For alle ordningane gjeld visse retningslinjer:

  • Prosjektet må ikkje vera påbegynt
  • Restaureringa må skje etter antikvariske prinsipp
  • Nybygg får ikkje stønad
  • Kvalifisert handverkar må laga til ein tilstandsvurdering og eit kostnadsoverslag
  • Søknaden må innehalda både ein finansieringsplan og ein framdriftsplan
  • Det må føreligga ein plan for vidare bruk av det restaurerte bygget
  • Du må skriva ein rapport i etterkant

Kontakt

Anne Arneberg
E-post
Telefon 99 10 31 52