Kulturplan

Temaplan Kultur 2024 – 2032 er forankra i planstrategien for Voss herad for perioden 2020 – 2024. Den vart vedteke av Voss heradsstyre 8. februar 2024.

Kulturplan for Voss herad 2024-2032

Planen skal gje retning til arbeidet med kultur i Voss herad og har fått namnet Kulturkraft for å understreka kulturen si samfunnsbyggjande kraft. Kultur er ein del av eit samfunn sin infrastruktur, og politisk styrt kulturpolitikk må ha ein sentral plass i samfunnsutviklarrolla til kommunane. Tittelen heng også saman med forståinga av kulturomgrepet som har endra seg frå å vera avgrensa til kunstuttrykk til å gjelda all kreativ og sosial aktivitet. Det utvida kulturomgrepet omfamnar difor idrett, friluftsliv, fritidskultur og aktiviteten til frivillig lagsliv og kulturfrivilligheita. 

I dag vert kultur plassert inn i eit felt av ytringskultur, samfunnsutvikling og demokratibygging. Grunnleggande er at kunst og kultur er skapande kreativ kraft. Me må respektera og forstå den frie rolla kunsten og kulturen må ha for å kunne utvikla seg. 

Temaplanen skal fylgjast opp med ein handlingsplan som er under arbeid våren 2024.