Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommunalt kultur- og idrettsstipend

Kommunalt kultur- og idrettsstipend

  • Voss herad deler ut kommunalt stipend til enkeltpersonar eller grupper innan kultur- og idrettslivet slik:
    • Stipend til lovande idrettsutøvarar eller idrettstrenarar
    • Stipend til lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar
  • Kommunalt kultur- og idrettsstipend kan delast ut til einskildpersonar eller grupper som er inne i ei verdifull etablerings- eller utviklingsfase der eit slikt stipend kan utgjera ein verdifull stimulans til vidare utvikling i kultur- og idrettslivet.
  • Stipendordninga vert lyst ut med oppgjeven søknadsfrist kvart år. Enkeltpersonar eller grupper kan sjølve søkja stipendet, eller lag/organisasjonar/institusjonar kan søkja stipend for aktuelle kandidatar. Lister over aktuelle kandidatar vil ikkje verta gjort offentleg kjent. Heller ikkje opplysningar om kven som har vore søkjar eller forslagsstillar
  • Utval for kultur og næring gjer vedtak om tildeling. For idrettsstipendet skjer dette etter framlegg frå idrottsrådet på lovande idrettsutøvar eller trenar, medan Voss kulturråd kjem med framlegg på lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar. Stipendtildelinga må haldast innanfor disponible budsjettmidlar, og kan gjevast til ein eller fleire mottakarar innanfor dei to sektorane
  • Storleiken på løyvingane til stipendordningane vert vedteken årleg som del av budsjettarbeidet
  • Desse retningslinjene kan berre endrast i utval for kultur og næring, med endeleg godkjenning i heradsstyret.