Voss Bygdeboknemnd

Voss Bygdeboknemnd er ei kommunal nemnd vald av Voss heradsstyre.

Nemnda gjev ut gards- og ættesoger samt årboka Gamalt frå Voss.
Bøkene er til sals hjå Libris Voss bokhandel og i Innbyggjarservice på tinghuset.

 

Medlemer i Voss Bygdeboknemnd

Voss Bygdeboknemnd
Namn Medlem/vara
Audhild Rygg Medlem
Knut Farestveit Medlem
Gunnar Hemre Ringheim Medlem
Kari Mørkve Jordalen Medlem
Trygve Dugstad Medlem
Ørjan Myrmel Vara
Jorunn Gjøstein Vara
Ann Karin Atterås Vara
Jan Erik Thon Vara
Kirsten Takvam Vara

 

Ny redaktør for Vossaboka 

Voss bygdeboknemnd søkjer i desse dagar etter ein ny redaktør for Vossaboka, gards- og ættesoger for gamle Voss kommune.

Det er tidlegare gjeve ut 3 band, og Voss bygdeboknemnd ynskjer å engasjere ein ny redaktør for band 4 og 5.

Høyres dette interessant ut? Gå inn på denne nettsida for vidare søknadsprosess.

Tilbodsfristen er 1/9-21 kl. 12.00. Tilrår at søkjar er leverer tilbod før denne dagen.

 

Bakgrunn

Voss bygdeboknemnd vart oppretta i 1962, og har sidan gjeve ut fleire gards- og ættesoger. Roald Lyngvær skreiv Ættebok for Vossestrand i 1971, og seinare kom Gardssoge for Vossestrand – Vinje sokn (skrive av Torstein Hellesnes, 1972), og Gardssoge for Vossestrand – Oppheim sokn (skrive av Hellesnes og Johannes Gjerdåker, 1980). Gjerdåker skreiv saman med Lars Schjærven Gards- og ættesoge for Evanger i to band, 1982 og 1984. I 2013 kom ei oppdatert Ættebok for Vossestrand 2, skrive av Åsmund Ohnstad, som dekte tida frå 1900 fram til i dag.

To av dei tre kommunane som slo seg saman i 1964 er altså godt dekte, men for den tredje er der store hol. Lars Kindem skreiv Vossaboki i fire band 1933–38. Det fyrste bandet handlar om Vangen, deretter kjem det tre band med gards- og ættesoge. Det Kindem skriv om gardar i desse bøkene er godt, medan det diverre er mange hol i ættelistene. Han følgjer ikkje opp alle ungane i ein familie, som regel nøyer han seg med han eller ho som tek over gardsdrifta. Det står heller lite om husmenn, slik at mange som leiter etter si eiga familiehistorie i desse bøkene fort køyrer seg fast.

Det er dette holet me no ynskjer å tetta. Me vil laga ei fullverdig ættebok for gamle Voss kommune, med ættelister som går fram til i dag. Og då verkar det òg rett å oppdatera gardssoga.