Utlån av idrettsanlegg og gymsalar

Heradsstyre vedtok i sak 116/23 å setja av 600.000,- årleg til eit prøveprosjekt i to år på gratis utleige av kommunal bygg og idrettsanlegg  for frivillige lag- og organisasjonar som driv med barne- og ungdomsaktivitet Kr. 600.000,-. Voss herad tek sikte på at ordninga er gjeldande frå 1. januar 2024.

I saka som utgreidde kostnadane knytt til eit slikt prosjekt vart det peika på kva aktivitetstilbod som fell inn under ordninga. Lokale frivillige lag organisasjonar kan leiga kommunale bygg, innanfor fastsette opningstider, gratis til faste organiserte kvardagsaktivitetar for barn og unge i aldersgruppa 0-19 år. Inntektsgivande arrangement, kurs, kampar, cupar, helgearrangement eller liknande kjem ikkje inn under ordninga, det same gjeld utleige til privatpersonar og kommersielle aktørar.  

Frå skuleåret 2024/2025 vil det verta felles søknadsfrist og ei koordinering av tildeling mellom dei ulike idrettshallane på Voss. 

Kommunale skular vil forsetja med same ordning som tidlegare.

For leige av dei kommunale anlegga ta kontakt med  den aktuelle skulen, eller idrettshallen for tilgjengelegheit og leige. 

Dei vidaregåandeskulane på Voss koordinerer utleige av sine idrettshallar sjølve (Voss gymnas/Voss vidaregåande). 

For lån av sentralidrettsanlegget (grasbanane og friidrettsbana) ta kontakt med nils.f.kvamme@voss.herad.no.

Kontakt

Nils Helge Kvamme
Rådgjevar
E-post
Telefon 45 27 02 61