Brannberedskap

Om det skulle oppstå ein kristisk situasjon som brann, eksplosjon eller ulykke: Ring 110 - oppgje namn, adresse og beskriv hendinga.

Voss Brannvern har som føremål å verna liv, helse, miljø og materielle verdiar mot brann og eksplosjon, mot akutte ulykker og andre uønskte hendingar. 

Voss brannvern dekkjer heile kommunen – i tillegg er vakthavande ansvarleg for oppdrag gitt av 110 i Eidfjord kommune og Ulvik Herad.

IUA (Interkommunal utval mot akutt forureining) region Bergen har utpeikt Voss herad som vertskommune for miljø forureiningar. Det vil seia at Voss brannvern har utvida beredskap ved akutt forureining.
Ved hendingar med akutt forureining rykkjer brannvernet ut i eigen kommune. Ved behov deltek Voss brannvern til Osterøybrua og ned til indre delar av Hardangerfjorden.

Kontakt

Vakthavande Voss brannvern
E-post
Telefon 99 20 71 72

Adresse

Postboks 145
5701 Voss

Kontortid

08:00-15:30