Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Utslepp og avløpsanlegg

Utslepp og avløpsanlegg

Eigar pliktar å søkje om løyve til utslepp av avløpsvatn frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande, med utslepp mindre enn 50 pe (personekvivalentar). For tiltak som berre slepp ut gråvatn, gjeld plikta berre dersom det er innlagt vatn.

  • Med avløpsvatn vert det meint avløp frå vassklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvatn).
  • Med innlagt vatn vert det meint vatn frå vassverk, brønn og cisterneanlegg som vert ført inn gjennom leidning.
  • Med gråvatn vert det meint avløp frå kjøkken, bad og vaskerom. Avlaup frå vassklosett vert kalla svartvatn. 
  • Alle typar klosett som nyttar vatn, vert rekna som svartvatn, inkludert vakuumtoalett.

 

Dersom du ynskjer å etablera ny bustad eller hytte i eit område der det ikkje finst offentleg avløpsleidning, må du søkje byggesaksavdelinga om utsleppsløyve. Dette er heimla i Forurensingsforskriften kapittel 12.

Dette gjeld og om du ønskjer å auka eksisterande utslepp vesentleg. Som vesentleg auke reknar me mellom anna innleggjing av vatn og installering av vassklosett.

Det må i tillegg søkjast om løyve til etablering av avløpsanlegget etter plan- og bygningslova § 20-1, det vert sett krav om at eit godkjent føretak har ansvar for denne søknadsprosessen.

Ingen kan setje i verk nye utslepp eller auke utslepp vesentleg utan løyve frå kommunen.

Målgruppe

Personar som skal etablere ny bustad eller hytte i eit område der det ikkje er offentleg avløpsleidning, og for personar der det er ynskjeleg å etablere utslepp frå eksisterande bustad eller hytte.

Vilkår

Utsleppet er mindre enn 50 pe (personekvivalentar). Standardvilkåra går elles frem av Forurensingsforskriften kapittel 12. Vilkår kan og gå fram av løyvet. Eigar av avløpsanlegget er ansvarleg for drift og vedlikehald etter forskrifta.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og igangsett i samsvar med vilkår som går fram av løyvet.

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 10.00-14.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.