Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Støttemur

Støttemur

Murar er i utgangspunktet søknadspliktig, men følgjande kan du gjere utan søknad:

  • Støttemur med høgd inntil 1 m og avstand minst 1 m frå nabogrense
  • Støttemur med høgd inntil 1,5 m og avstand minst 4 m frå nabogrense
  • Støttemur mot veg med høgd inntil 0,5 m

Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket fylgjer gjeldande krav etter plan- og bygningslova.

Følgjande krev søknad frå kvalifisert føretak:

Kjem ikkje støttemuren din inn under nokre av alternativa ovanfor, må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen. Meir detaljer om kva type murar du kan byggja sjølv finn du i byggesaksforskrifta § 4-1.

Sikring og estetikk:

Det kan være nødvendig å montera sikringstiltak som gjerde eller annan innretning på topp av forstøtningsmur for å hindra fallulukker, jf. byggteknisk forskrift § 10-1.

I utforminga og plasseringa skal det takast estetiske omsyn slik at muren i tillegg til å vera funksjonell og trygg også gjev eit tiltalande preg på eigedomen jf. plan- og bygningslova §§ 29-1 og 29-2.

Bygging av støttemur over kablar:

Dersom forstøtningsmuren skal byggjast over leidningar, må det innhentast løyve frå eigar av anlegget. Der kommunen eig leidningane, som til døme vass- og kloakkledningar i veg, kontaktar ein driftsavdelinga.

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 10.00-14.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.