Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Våtrom

Våtrom

Følgjande kan du gjere utan søknad

  • Ombygging av våtrom i eksisterande bygg innanfor ei brukseining
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterande bygg innanfor ei brukseining
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg der verken samla bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2, og der tilbygget ikkje skal brukast som sjølvstendig brukseining
  • Ombygging og nybygging av fleire våtrom i ulike brukseiningar (til dømes i blokker) så lenge arbeida ikkje rører brannskilje mellom brukseiningane

Følgjande krev kvalifisert føretak

  • Arbeida bryt skilje mot anna brukseining (brannskilje, lydskilje)
  • Bygging av våtrom i nybygg fylgjer søknadsplikta for nybygg og inngår i søknadsplikta med krav om ansvarlege føretak for nybygget
  • Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 fylgjer også søknadsplikta med krav til ansvarlege føretak. For eigen bustad eller fritidseigedom gjeld sjølvbyggjarreglane

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 10.00-14.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.