Solcelle

Etablering og endring av solenergianlegg på til dømes tak eller vegg i eksisterande bustad/fritidsbustad vert vurdert som ein enkel installasjon og kan vera unnateke søknadsplikt. Det føreset at endringa skjer innanfor ei brukseining eller branncelle.

Sjå meir informasjon på DIBK - Dette kan du bygge uten å søke - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Meir informasjon om solenergianlegg (PDF, 955 kB)

Solenergianlegg som vert etablert på bakke vil i utgangspunktet vera søknadspliktig jf plan- og bygningslova § 20-1 1.ledd bokstav f). 

Etablering av solcelleanlegg på tak kan vera søknadspliktig etter pbl. § 20-1 bokstav c, fasadeendring. Det som avgjer er om fasaden sin karakter vert endra vesentleg. Dette vil også kunne vera avhengig av bygningen sin kulturminneverdi, arkitektur eller av omgjevnadane sin karakter. Det er kommunen som avgjer om fasadeendringa endrar bygningen sin karakter slik at den krev søknad og løyve.

I fylgjande tilfelle må det vurderast konkret om det føreligg søknadsplikt:

  • Plassering og utstrekning.  Anlegget må vera tilpassa bygget si form og det bør ligga plant på tak eller fasade.
  • Materialar og fargekontraster. Er fargekontrastane små vil det i mindre grad endra bygget sin karakter. Er kontrastane store bør solcelleanlegget innordna seg bygget sin form.
  • Eksponering. Her vert plassering og farge vektlagt. Eksempelvis der tiltaket vert plassert ut mot offentlege byrom eller er godt synlege i landskapet, til dømes i strandsona eller kulturlandskap.
  • Høg arkitektonisk verdi. Der bygg har høg arkitektonisk eigenverdi, til dømes er SEFRAK-registrert, vil omsynet til bygget vera viktig.
  • Der det kan vera fare for nedfall på offentlege areal som gater, fortau og felles inngangar, kan dette utløyse søknadsplikt
  • Solcelleanlegget kan påverka branntryggleiken, til dømes viss anlegget vert etablert over fleire bueiningar.
  • Kort avstand mellom naboane. Dette kan påverka branntryggleiken, eller solcelleanlegget kan reflektera solljos på ein uheldig måte som vil påverka naboane negativt.

Det er også viktig at det er i samsvar med kommunale planar som kommuneplan og reguleringsplan. I planregisteret og i Vossakart kan du finna kva plan som er gjeldande for din eigedom. Eventuelt ta kontakt med byggsak@voss.herad.no om du treng meir rettleiing. Ver venleg å oppgje gards- og bruksnummer og kvar du ynskjer å oppføre solcelleanlegget (til dømes kva takflate eller kvar på bakken).

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 48 01 45 84

 

Bestilling av tid for møte/rettleiing :

Du kan bestilla tid på tlf tysdag og torsdag kl 10.00-14.00, eller på epost.