Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

Formannskapet vedtok i sak 91/20 den 15. oktober å leggja ut planstrategi for Voss herad på høyring og offentleg ettersyn

Framlegg om kulturpriskandidatar 2020 sender du til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, postboks 145, 5701 Voss. Framlegg til kandidatar må vera kommunen i hende seinast 5. november 2020

Sjå meir informasjon om Voss herad sin kulturpris og innsending av framlegg om  kandatar til prisen på www.voss.herad.no – Aktuelt frå kommunen

Heradsstyret har møte torsd. 22.10.20 kl. 15.00 på Myrkdalen hotel
 

Nav Voss er stengt 29. og 30. oktober grunna fagdag.

Om Miljøvernprisen heiter det m.a.:

”Miljøvernprisen skal vera til heider og stimulans for einskildpersonar, lag eller bedrifter som har utmerka seg innan miljøvernarbeid i kommunen.”

Med heimel i Plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Russarvegen, gnr. 196 og bnr. 64, 65, 74, 75, 76, 77 og 78 i Voss herad. Det vert samstundes varsla at det i medhald av plan og bygningslova § 17-4 vert sett i gang forhandlingar om utbyggingsavtale.

Det vart gjort følgjande vedtak:

Klage frå Harris advokatfirma as på vegne av Elvegata sameige vert tatt til følgje.

I medhald av plan og bygningslova § 12-14 godkjenner kommunestyret endring av føresegnene til detaljreguleringsplan for Elvegata planid. 2012015.

Føresegner datert 10.07.2020.

Endeleg godkjente plandokument er utlagt i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg på Voss herad si heimeside; https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4621/gl_planarkiv.aspx?planid=

Som ein del av Voss herad si satsing på klimatiltak vil heradet tilby gratis sykkelsjekk hjå Sporten Voss AS i AMFI- senteret frå måndag 7 sep. Bremser og gir vil bli justert, sykkelen vil bli smurt og dekk kontrollert. Dersom det blir registrert feil på sykkelen vil kunden få informasjon om dette. NB! Første mann til mølla. Innlevering av syklar kan skje etter avtale med butikken.

Utval for formannskap/plan og økonomi, vedtok i møte den 20.08.2020 å leggje fylgjande planar ut til høyring og offentleg ettersyn:

Sak – 76/20- Detaljreguleringsplan for Nedre Tråstølen J3, planident 2020001

Sak – 77/20-Detaljreguleringsplan for Sygnabere hyttefelt,  planident 2011011