Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

Planlagt ope informasjonsmøte kan ikkje gjennomførast grunna koronapandemien.
Førebels informasjon finn du i denne informasjonsbrosjyra (PDF, 8 MB).

I medhald av plan- og bygningslova § 17, vedtok Voss heradsstyre i møte 17.12.2020, sak 126/20 utbyggingsavtale, datert 25.08.2020, mellom IHM og Voss herad.

 

Voss heradsstyre godkjende i møte 18.06.20, sak 62/20 - reguleringsendring for Bolstadøyri stasjon. Vedtaket vart påklaga, og sendt til Fylkesmannen i Vestland for endeleg avgjerd.

 

Me varslar med dette om oppstart av arbeid med kommune­delplan for kulturminne og kulturmiljø for Voss herad.

Mestergruppen Arkitekter AS har på vegne av XL-BYGG Tverberg & Sønner AS utarbeidd forslag til mindre endring av områdereguleringsplan for Rene bustadfelt.

Revisjon av konsesjonsvilkår for Arnafjord og Vikvassdraga i Vik, Aurland og Voss kommunar.

I medhald av delegeringsreglement vedteke i Voss heradsstyre 21.11.2019, vart endring av

detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt, planid 2012014, godkjend 25.11.20, jf. plan- og bygningslova § 12-14. Endringa gjeld flytting av busslomme.

Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Planregister

Formannskapet si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Me inviterer alle til å koma med innspel. Frist for uttalar er: 14.desember 2020, og skal merkast med «Høyring budsjett 2021».Uttalar til framlegget kan sendast postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, P.B. 145, 5701 Voss

Me ynskjer å kunne gje eit betre og meir forutsigbart tilbod på spørsmål kring byggjesaker.

Frå veke 50 (8/12) vert det faste timeavtaler og ikkje lenger «drop in» hjå byggjesak

Du kan bestille time på epost byggesak@voss.herad.no  eller tlf. 48014584.

Publikumsdagar er framleis tysdag og torsdag kl 10-14.

Me vonar dette vert eit godt tilbod for kundane våre.

Voss heradsstyre har i møte den 19.11.2020 godkjend fylgjande planar:

Sak 105/20 -  Detaljreguleringsplan for Rv. 13 GS-veg Palmafossen - Brynagjelet – Tvildemoen, planident 2018006

Sak 106/20 - Detaljreguleringsplan for Nedre Tråstølen J3, planident 2020001

Dokument i plansakene er tilgjengeleg på Planregister - søk på planident