Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

NY SØKNADSFRIST ER 25. APRIL

 

Voss herad har motteke kr 3 530 721 frå ei ny kompensasjonsordning som er meint å hjelpa lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Dei som ikkje har fått støtte frå nasjonale kompensasjonsordningar tidlegare, vert prioriterte. 

Godkjend plan -Områdereguleringsplan for Vossevangen, planid 2018001

Offentleg ettersyn  av utbyggingsavtale mellom Brynalii 102 AS og Voss Herad, plan-id 2018010

Mindre reguleringsendring for områdereguleringsplan for Rene, planid 2011009

Arbeidet omfattar : Etablering av hovudvassleidning/ forsyningsleidning frå planlagt reservevassverk i Bømoen til Palmafoss, oppgradering av kabel/ høgspentanlegg for Voss Energi samt tilrettelegging for fiberanlegg.

 

Føremålet med endringa er å leggja til rette for utviding / påbygg på Kårdal Fjellstove.

Jamfør eigedomsskattelova § 15 legg Voss herad eigedomsskattelistene til offentlig gjennomsyn til og med 22. mars. Skattelistene vil også bli lagt ut i resepsjonen på tinghuset.

Planlagt ope informasjonsmøte kan ikkje gjennomførast grunna koronapandemien.
Førebels informasjon finn du i denne informasjonsbrosjyra (PDF, 8 MB).

I medhald av plan- og bygningslova § 17, vedtok Voss heradsstyre i møte 17.12.2020, sak 126/20 utbyggingsavtale, datert 25.08.2020, mellom IHM og Voss herad.

 

Voss heradsstyre godkjende i møte 18.06.20, sak 62/20 - reguleringsendring for Bolstadøyri stasjon. Vedtaket vart påklaga, og sendt til Fylkesmannen i Vestland for endeleg avgjerd.