Voss Herad

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

Bondekafe 27.jan: Karbonlagring og klimatilpassing i landbruket v/ Sissel Hansen, seniorforskar NORSØK, ope for alle.

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtok FPL i møte 16.01.2020, sak 6/20, å leggja detaljreguleringsplan for Voss Rafting Senter, planid 2019001 ut til høyring og offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslag må sendast skriftleg innan fristen til Voss herad, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post: postmottak@voss.herad.no

Dokument i plansaka er utlagt i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4621/gl_planarkiv.aspx?planid=12352019001

Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette, kan du søkja tilskot.

Tilskotsordninga tek sikte på å gje støtte til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone, vern, eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Les meir om ordninga på www.voss.herad.no

Send søknaden til postmottak@voss.herad.no

 

 

Heradsstyret har møte torsdag 23.01.2020 kl.11:30–19:00 i Heradsstyresalen, kl.16:00 vert det folkevaldopplæring ved Prosessrettleiar frå KS

Eldrerådet har møte fredag 24.01.2020 kl.08:30 i møterom Trå.

Kl.09:30–16:15 vert  det folkevaldopplæring for  medlemmer og varamedlemmer i Eldrerådet og Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne ved Prosessrettleiar frå KS i Heradsstyresalen

Tilbud om reisevaksinasjon frå Voss helsestasjon vil opphøra frå 01.01.2020

Voss herad har inngått avtale med Sentrum reisemedisin som kjem til Voss og tilbyr vaksinering her. Dei vil ha kontorplass på helsestasjonen, Uttrågata 15.

For å tinga reisevaksine, ta kontakt med Sentrum reisemedisin,

Tel: +47 55962770

voss@reisemedisin.no

 

I samsvar med plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette varsla at Akons AS, på oppdrag for Bjarthe Torsvik m.fl., set i gang arbeid med detaljregulering for Gnr./Bnr. 57/4, 56/3 m.fl. Nedre Tråstølen i Voss herad.