Voss Herad

Kunngjeringar

Bustadsosial handlingsplan 2023-2027 ligg no ute på offentleg høyring. Voss herad ynskjer alle innspel velkomen!

Kraftfondet har møte tysdag 31.01.2023 kl. 15:00 i Heradsstyresalen

Heradsstyret har møte torsdag 02.02.2023 kl. 12:00 på Park hotel Vossevangen

I medhald av plan- og bygningslova §12-14 vert det varsla om oppstart av reguleringsendring for områdereguleringsplan for Vossevangen, sentrumsplanen, planid 2018001. 

Aosavegen er føreslått som nytt adressenamn frå Herre til Skutle, og vegnamnet er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.02.2023.

Utbyggingsavtale mellom NOBI AS og Voss herad for masseuttak i Bjørkemoen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.02.2023
Dokument i saka ligg også hjå servicetorget i Tinghuset på Voss 

Utbyggingsavtale mellom NOBI AS og Voss herad (PDF, 17 MB)

 


 

Formannskapet si innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Me inviterer alle til å koma med innspel. Frist for uttalar er: 13.desember 2022, og skal merkast med «Høyring budsjett 2023».

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Voss heradsstyre i møte 17.11.22, sak 1032/22,  godkjent detaljreguleringsplan for E16 Åsbrekkegjelet – Skromle bru, planid 2021003, slik det går fram av plankart datert 09.09.22, og føresegner og planomtale datert 12.09.22, signert Statens vegvesen.

Dokument i plansaka er tilgjengeleg , søk på planident 2021003.

Møt ved inngangen til Voss Kulturhus på torsdagar kl. 11-13. Karatreff er eit ope og gratis tilbod for menn over 50 år.                     

På karatreffet kjem me saman for ein prat, drikk litt kaffi og kanskje et me noko godt attåt. 

Vel møtt karar!  

Ta gjerne kontakt ved spørsmål:    417 04 911 / 481 62 255

 

I samband med bruvedlikehald vert fv. 5404 Vasstrondvegen stengd ved Osa bru dei neste par vekene.

Meir informasjon på Vestland fylkeskommune si nettside