Voss Herad

Kunngjeringar

Kontrollutvalet har møte måndag 30.09.2022 kl.09:30 i heradsstyresalen.

I medhald av plan‐ og bygningslova § 12‐8 vert det varsla om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for gbnr. 45/152, 45/163, 45/58 og 45/103-104 samt delar av tilgrensande eigedomar.

Forslag til kulturprismottakar skal vera skriftleg, grunngjeve og signert avsendar. Avsendar og føreslegne kandidatar er ikkje offentleg

Prisen vert utdelt av Utval for kultur og næring. Meir info 

Send framlegg til kulturpris til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. Frist for å senda inn framlegg til kandidatar er 12. oktober 2022.

I medhald av plan-og bygningslova § 12-12 har Voss heradsstyre i møte 08.09.2022,sak 1003/22,godkjent detaljreguleringsplan for dyreklinikk.

Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Voss herad si heimeside; https://voss.herad.no/tenester/plan-bygg-og-eigedom/

Gå inn på planregister og søk på planident 2019003.

Voss Herad inviterer til oppstart av Karatreff, eit ope og gratis tilbod for menn over 50 år.

No er det endeleg dags å kome saman, drikke litt kaffi, kanskje ete noko godt attåt og ta ein prat. Stad: Voss Kulturhus, du møter ved inngangen Dato: torsdager med oppstart 25. august, veke 34 Tid: kl. 11-13

Ta gjerne kontakt ved spørsmål: 41704911 / 48162255 Vel møtt kara

SNU Voss - strategisk næringsutvikling i Voss herad (temaplan 2023 - 2030) vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Samstundes vert "Reiselivsstrategi for Voss" lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. 

 

Høyringsfrist er satt til 21. oktober 2022. 

Alle over 65 år kan tinge seg time til koronavaksinasjon via Voss herad si heimeside eller via telefon. På heimesida finn du også oppdatert informasjon om DROP-IN tilbod.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, vart mindre reguleringsendring av plan for fleirbruksanlegg/travbane på Kyte, godkjent i delegert vedtak 04.08.2022. Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Voss herad si heimeside; https://voss.herad.no/tenester/plan-bygg-og-eigedom/  Gå inn på planregister og søk på planident 2016005

Personar over 65 år eller eldre vert tilrådd ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine.