Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

Formannskapet, plan og økonomi har etter kommunelova §11-8 godkjend fylgjande planar i møte 20. 03.2020:

Sak 28/20- Detaljreguleringsplan for Haugsvik camping, planident 2018009.

Sak 29/20­-Detaljreguleringsplan for Brynalii 102, planident 2018010.

Dokument i ovannemnde plansaker er utlagt i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg på http://webhotel3.gisline.no/webplan_4621/

søk på planident

Highland-staupet vert gjeve til den idrettsmann eller -kvinne som ved avslutta sesong har synt best prestasjonar på ski. Ved vurderinga av "prestasjon" i denne samanheng skal det takast omsyn til den samla innsatsen som ligg til grunn for prestasjonen, og til særlege tilhøve då prestasjonen vart utført. Personen må vera medlem i eit idrettslag i Voss herad.

Utval for kultur og næring gjer vedtak om tildeling etter fråsegn frå Voss idrottsråd. Framlegg til kandidatar vert sendt Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss eller postmottak@voss.herad.no innan 3. april 2020

Voss herad deler ut kommunalt stipend til einskildpersonar eller grupper innan kultur- og idrettsliv såleis:

Stipend til lovande idrettsutøvarar eller idrettstrenarar

Stipend til lovande kunstnarar eller kulturinstruktørar

 

 

Kartverket har etter §6 i "Lov om stadnamn" reist namnesak i Voss herad for å få avklart skrivemåten Vikafjell / Vikafjellet / Vikjafjellet (fjellområde) – som ligg både i Vik kommune og Voss herad.

Voss herad ynskjer innspel til skrivemåten av namn. Høyringsfrist 20.april 2020. For fleire opplysningar om namnet, sjå innsynsløysinga for SSR: www.norgeskart.no/ssr/

Innspel til namnesak må sendast skriftleg innan den 20.april 2020 til Voss herad, postboks 145,5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.herad.no

Framlegg til hovudplan ligg ute til offentleg høyring.

Grunna auka fokus på smittevern er byggesaksvakta mellombels stengt. Me vil vera tilgjengelege på telefonnr. 48014584 tysdag og torsdag kl. 09:00-15:00 framover.

Tinghuset vert stengt for publikum f.o.m. fredag 13.april , ta kontakt på tlf. 56519400 eller send melding til postmottak@voss.herad.no

Sjå oppdatert informasjon på www.voss.herad.no

Med heimel i Plan- og bygningsloven § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsendring for Kjøviki-Rasborna I, del av gnr. 242 bnr. 1, m.fl. i Voss herad, plan-id: 2019002

 

Voss herad har vedteke å leggja ut Hovudplan vatn og avløp for Myrkdalen til høyring.

Merknader til planen kan sendast Voss herad, postmottak@voss.herad.no Frist for merknader vert sett til 30.3.2020

 

Plandokumenta vert lagt ut i vestibylen på Myrkdalen Hotel frå 12.mars.

Det vert informasjonsmøte i Myrkdalen, me kjem tilbake med dato.

 

 

 

Voss herad har vedteke å leggja ut Forskrift om tømming av avløpsanlegg og betaling av gebyr Voss herad til høyring.

Merknader til forskrift kan sendast Voss herad, postmottak@voss.herad.no Frist for merknader vert sett til 30.3.2020