Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Voss heradsstyre i møte 07.05.20, sak 46/20, godkjent områdereguleringsplan Mjølfjell- Brandset SØF, planid 2012017. Dokumenta i plansaka er tilgjengeleg på; https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4621/gl_planarkiv.aspx?planid=12352012017

Klagenemnd har møte onsdag 27.05.2020 kl.14:30 i møterom Trå/Bystøl

Valnemnda har møte torsdag 28.05.2020 kl.10:30 Heradsstyresalen

Utvida Formannsskap,plan og økonomi har møte torsdag 28.05.2020 kl. 12:00 i Heradsstyresalen.

I medhald av plan og bygningslov a §§ 12-10 og 12-11 vedtok FPL i møte 30.04.2020, sak 42/20, å leggja detaljreguleringsplan for Rv 13 GS- veg Palmafossen - Brynagjelet - Tvildemoen, planid 2018006, ut til høyring og offentleg ettersyn.

Forslag til nytt namn på GS-brua; Brynagjelet II, vert også sendt på høyring.

Eventuelle merknader til forslaget må sendast skriftleg innan fristen til Voss herad, postboks 145,5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.herad.no 

Dokumenta i plansaka er tilgjengeleg på; https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4621/gl_planarkiv.aspx?planid=12352018006

 

Klima og miljøutvalet i Voss herad gjorde 28 april (sak 15/20) vedtak om å legge utkast til sti – og løypeplan ut til offentleg høyring. Vi ynsker no tilbakemeldingar på evt. feil i planen, suppleringar til planen eller tilbakemeldingar på kva ulike aktørane kan bidra med i oppfylgjing av planen. Merknader til planutkastet må vera skriftlege og vera kommunen i hende innan 30 juni.

 

Vellag og grendalag kan søkja om tilskot til vedlikehald/utstyr på leikeplassar i bustadfelta.

Søknadsskjema

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss heradsstyre  i møte 23.04.2020, sak 24/20, godkjent privat detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, planid 2018005.  Dokumenta i plansaka er lagt ut  i Innbyggjarservice i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg på; https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4621/gl_planarkiv.aspx?planid=12352018005

Fastsett planprogram for detaljreguleringsplan for Rognebyen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-9, har formannskapet, plan og økonomi i møte 01.04.20, sak 38/20, fastsett at planprogrammet med skissert utbyggingsalternativ A2, revidert februar 2020, skal gje føringar for detalj-reguleringsplan for Rognebyen, planid 2016006. Planprogrammet vert lagt til grunn for vidare planprosess.                                                        

Godkjent mindre reguleringsendring for Oppheim hotell                                                          

1.I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har  formannskap, plan og økonomi i møte 01.04.20, sak 36/20, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Oppheim hotell.                      

2. Endringa vert innlemma i planid 06009, men plannamn vert endra til Oppheim fritidsbustader. Dokument i ovannemnde plansak er utlagt i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg på:  http://webhotel3.gisline.no/webplan_4621/   søk på planident

Formannskapet, plan og økonomi har etter kommunelova §11-8 godkjend fylgjande planar i møte 20. 03.2020:

Sak 28/20- Detaljreguleringsplan for Haugsvik camping, planident 2018009.

Sak 29/20­-Detaljreguleringsplan for Brynalii 102, planident 2018010.

Dokument i ovannemnde plansaker er utlagt i Innbyggjarservice i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg på http://webhotel3.gisline.no/webplan_4621/

søk på planident

Framlegg til hovudplan ligg ute til offentleg høyring.

Grunna auka fokus på smittevern er byggesaksvakta mellombels stengt. Me vil vera tilgjengelege på telefonnr. 48014584 tysdag og torsdag kl. 09:00-15:00 framover.