Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Kunngjeringar

Kunngjeringar

Her vil du finna ulike kunngjeringar frå Voss herad. Det er den nyaste kunngjeringa som ligg øvst

Ny renovasjonsteknisk norm vert lagt ut på høyring. IHM har utarbeidd norma som skal gjelde for alle eigarkommunane til IHM.

Høyringsfrist er 4 veker, dvs. innspel må sendast innan 24.august 2020 til postmottak@voss.herad.no

Saksgrunnlag norm (PDF, 693 kB)

Brev eigarkommunane renovasjonsteknisk (PDF, 484 kB)

 

Etter høyringsfristen vil innspel bli vurdert.  I etterkant vil endeleg vedtak bli fatta i kvar sin eigarkommune sitt kommunestyre.

 

Voss herad får 2,5 millionar kroner av krisepakke fase 3, som regjeringa har oppretta til mobiliserande og kvalifisernade næringsutvikling, øyremerkt til kommunale næringsfond. Vesltand fylkeskommune har fordelt midlane i fylket, Kraftfondet skal fordela midlane i heradet. Les meir og søk her:

Byggesaksavdelinga er  ope for kundar tysdag og torsdag frå 10.00 – 14.00 på Tinghuset og på tlf. 480 14 584. Me gjer merksam på at det til tider er travelt, så det kan vera kø både på tinghuset og på telefon.

Me rår difor til å nytta e-post: byggsak@voss.herad.no

Ver venleg å legg ved gards- og bruksnummer og kva saka gjeld.

Parkeringsplassen på Fengselstomta vert stengt veke 26 grunna oppstart av anleggsarbeid.
Reisande med Vy bes benytta parkeringsplassen på Voss Stasjon, på nordsida av jernbanelinja.
Langtidsparkerande kan nytta VossaPark. 

Voss parkering As

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok Formannskapet, plan og økonomi i møte 11.06.20, sak 71/20, at framlegg til kommuneplanen sin arealdel for Voss herad 2020-2032 skal leggjast ut til andre gangs offentleg ettersyn og høyring.

Dokument er tilgjengeleg i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på kommunen si heimeside; https://voss.herad.no/tenester/samfunnsutvikling/planar/kommuneplan/arealdelen/

Merknader til planframlegget må vera skriftlege (merka kommuneplanen) og vera Voss herad i hende innan  1. september 2020. Adresse: Voss herad, postboks 145, 5701 Voss, eller e-post: postmottak@voss.herad.no

Valnemnda vedtok 28. mai 2020 i sak 6/20 å leggja framlegg over kandidatar som domsmenn og skjønsmedlem for Voss herad ut til offentleg ettersyn.

 

I samsvar med plan- og bygningslova § 10-1 skal heradsstyret minst ei gong i kvar valperiode og seinast eit år etter konstituering, utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi.

Voss Tinghus opner døra tysdag 2. juni kl. 08:30. 

Vi ber kundane våre om å lese informasjon plassert utanfor Tinghuset, og respektere vanlige smittevernstiltak. Det er framleis ein del tilsette i administrasjonen som nyttar heimekontor, og vi rår deg difor til å ta kontakt med oss på e-post postmottak@voss.herad.no eller telefon 56519400

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Voss heradsstyre i møte 07.05.20, sak 46/20, godkjent områdereguleringsplan Mjølfjell- Brandset SØF, planid 2012017. Dokumenta i plansaka er tilgjengeleg på; https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4621/gl_planarkiv.aspx?planid=12352012017

Vellag og grendalag kan søkja om tilskot til vedlikehald/utstyr på leikeplassar i bustadfelta.

Søknadsskjema