Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Kunngjeringar

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedtok FPL i møte 28.04.2022, sak 36/22, å leggja detaljreguleringsplan for Grevlestølen, planid 2017008, ut til høyring og offentleg ettersyn.                                                                  

I same sak vart det vedteke å leggja forslag til adressenamn Nedre Grevlesstølen og Øvre Grevlesstølen ut til offentleg ettersyn.           

Eventuelle merknader til forslaga må sendast skriftleg innan fristen til Voss herad, postboks 145,5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.herad.no     

Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Voss herad si heimeside; https://voss.herad.no/tenester/plan-bygg-og-eigedom/  Gå inn på planregister og søk på planident 2017008.

Innsamla piggtråd frå inn og utmark vert framleis honorert med kr 4/meter ved framlegg av dokumentasjon frå IHM. Sjå heimesidene for meir info.

NAV Voss held stengt 27.-29. april fordi dei skal flytta til nye lokale. 

'Leve hele livet' er ein kvalitetsreform som skal bidra til eit samfunn det er godt å vera eldre i. Gjennom heile livet skal innbyggjarane kunna delta, skapa, bety noko, gje og få god omsorg.