Klimabudsjett

Klimabudsjettet er styringsverktøyet vårt for å redusera klimagassutslepp og sikra ei heilskapleg oppfølging av kommunen sitt klimaarbeid og løyvingar som dette inneber. 

Klimabudsjettet vart utarbeidd fyrste gang for 2022 og er integrert i handlingsprogrammet til økonomiplanen. 

I klimabudsjettet er det presentert tiltak og løyvingar som kan bidra til å redusera Voss herad sine klimagassutslepp. Tiltaka gjeld for kommunen si eiga verksemd, men er òg retta mot kommunen sine innbyggjarar og næringsliv.

Sjå klimabudsjettet her: 

Klimabudsjett 2023