Planprogram

Planprogrammet gjer greie for formålet med planarbeidet, planprosessen med fristar, deltakarar, opplegg for medverknad og behov for utgreiingar.

Målet med planen er å dreie ressursinnsatsen frå reparasjonstiltak til førebyggande arbeid og tidleg innsats. Planen skal bli eit nyttig reiskap i folkehelsearbeidet i heradet for å hindre utanforskap og oppnå sosial utjamning. Planen skal bidra til å auka kunnskapen om det førebyggande arbeidet i heradet, bidra til eit samordna tenestetilbod og fremja ei heilskapeleg tilnærming som sikrar at barn og unge får dei beste føresetnadar for å meistra eige liv.

Planprogrammet for Kommunedelplan - Tidleg innsats og livsmeistring finn du her  (PDF, 867 kB)