Voss herad

Høyringsutkast

Høyringsutkast

Vossaklima 2030, kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn, jmf. PBL § 10.1. Høyringsfrist er satt til 1. september 2022.

 

Voss herad har laga eit framlegg til sin fyrste strategi for bruk og handtering av plast. Denne vert no lagt ut på høyring med høyringsfrist 21.oktober 2022.