Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Her finn du spørsmål og svar om eigedomsskatt generelt. 

Frå 2021 gjekk Voss herad over til å nytta Skatteetaten sitt formuesgrunnlag for bustader, og det er gjort taksering av fritidsbustader, landbruk, næring og tomter. Dette gjev grunnlaget for utrekning av eigedomsskatt i Voss herad.

I fylgje eigedomsskattelova § 8 A-3 (2) skal det vere ei allmenn taksering i heradet kvart tiande år.