Voss Herad

Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Her finn du spørsmål og svar om eigedomsskatt generelt og om korleis dette vert gjort for skatteåret 2022. Frå 2021 gjekk Voss herad over til å nytta Skatteetaten sitt formuesgrunnlag for bustader, og det er gjort taksering av fritidsbustader, landbruk, næring og tomter. Dette gjev grunnlaget for utrekning av eigedomsskatt for 2022.

I fylgje eigedomsskattelova § 8 A-3 (2) skal det vere ei allmenn taksering i heradet kvart tiande år.

Det er Voss heradsstyre som har vedteke at alle eigedomar skal takserast på nytt i løpet av 2020.