Bylivkonferansen 2024: Naturvennlege, klimarobuste og attraktive stader

Årets konferanse handlar om korleis me kan ivareta naturmangfald og behovet for klimatilpassing, samtidig som me  utviklar attraktive stader. Konferansen vert arrangert på Park hotel på Voss 10.–11. september.

Bylivkonferansen er til for alle som jobbar med berekraftig by- og tettstadutvikling og har lyst til å delta i utviklinga av dette feltet.

— Med å lyfta gode eksempel på naturbaserte løysingar for klimatilpassing ynskjer me å stimulera til ei meir berekraftig stadutvikling rundt om i heile landet, seier Bård Sødal Grasbekk, leiar i Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Stadutvikling i lys av natur- og klimakrise
Bylivkonferansen knyte alltid saman tema og stad. Voss har spesielt  flaumproblematikk høgt på 
dagsorden. Korleis handtering av auka nedbør og hyppigare  flaumhendingar blir handtert i framtida, vil ha stor betydning for busetting og næringsaktivitet og levevilkåra til den sterkt truga vossalaksen.

Sentrumsutviklinga på Vossevangen illustrere ein vesentleg utfordring med klimatilpassing og 
tettstadsutvikling. Ynskje om tettleik og utvikling i sentrale områder står i kontrast til dei 
same områda sin sårbare posisjon i møte med klimaendringar. Balansen mellom urban vekst og behovet for å tilpassa seg klimautfordringane teiknar eit overordna dilemma mange 
samfunn står ovanfor regionalt, nasjonalt og globalt. Korleis kan kommunar utvikla attraktive 
tettstader og samtidig ivareta omsynet til naturmangfald og eit klima i endring?
Bylivkonferansen er relevant for alle som jobbar med stadutvikling, anten det er i kommune, anna forvaltning, frivilligheit, privat næringsliv eller politikk.


Konferansen vert arrangert av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Vestland fylkeskommune og Voss herad. Me håpar du vil delta, så hald av datoane 10.–11. september no!