Du er ein viktig del av beredskapen

Innbyggjarane er ein svært viktig del av totalberedskapen i samfunnet. I ulike kriser, vil heradet bli utfordra når gjeld å halde samfunnskritiske funksjonar gåande, som til dømes legevakt, brannvern, vatn og avlaup, sjukeheimar og ta vare sårbare i heradet. Det vil vera lettare å halda fokus på desse funksjonane, dersom innbyggjarane med små grep, er meir robuset og sjølvhjelpne om ei krise skulle oppstå.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap(DSB) har årlege kampanjar om eigenberedskap. I 2023 er temaet å øva på eigenberedskap.  Her kan du øva på eigenberedskap ved å ta ein test og få nyttige tips til enkle grep du kan gjera for at du og familien din kan tåla situasjonar betre: Sikker hverdag | Sikkerhverdag