Har du innspel til ny naturmangfaldsplan?

Voss herad  har starta arbeidet med å laga ein temaplan for naturmangfald, der hovudmålet er å få på plass eit godt verktøy for å ivareta naturmangfaldet i heradet. For å få dette til må me samla kunnskap om kva natur og naturverdiar me har i Voss. Me ynskjer derfor å invitera alle til å koma med innspel om viktige naturområde.

Frist for å koma med innspel i denne omgangen er 28. februar 2024.  

Siri Kahlsa

Biofokus, som er innleigd konsulent for planarbeidet, har laga ei interaktiv innspelsløysing. I innspelsløysinga kan du markera området som du ynskjer å gje innspel om direkte i kartet. Vidare må du gje ei kort skildring av lokaliteten, og du får også moglegheit til å lasta opp bilete eller annan dokumentasjon. 

Under finn du døme på kva som kan vera relevant å senda innspel om:

  • Naturtypar som ikkje finst i eksisterande register*
  • Funn av artar som ikkje finst i eksisterande register*
  • Område med øydelagt natur
  • Forureining (ikkje akutt)
  • Natur under attgroing
  • Framande artar
  •  Anna. Natur som i ein eller annan samanheng er viktig for deg

 

Naturbasen: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/    

Artsdatabanken - kunnskapsbank for naturmangfald: https://www.artsdatabanken.no/  

Me sett stor pris på alle innspel – smått og stort. 

Frist for å koma med innspel er 28. februar 2024

Fylg denne lenka for å komme til innspelsløysinga: https://arcg.is/0ey55O0