Ny frist for SMIL

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.  Pga. restmidlar vert det ein ny søknadsfrist i haust. Ny frist er set til 1.september. Meir info og søknadsskjema er her 

Har du eit miljøtiltak knytt til gardseigendom i drift som er tiltak utover det som kan ventast av vanleg drift? Då kan du søkje om SMIL tilskot.  

Vossaløe under restaurering. Foto Ronny Mortensen

Døme på tiltak: 

  • tiltak for naturmangfald; t.d. fjerning av uynske arter, sikring av artsmangfald
  • sikre areal mot erosjon, avrenning og ureining
  • ivareta kulturminne; verneverdige bygningar, bygningsmiljø, bakkemurar og gjerde
  • kulturlandskap; skjøtsel av kulturlandskap
  • klimatiltak t.d. bygge tak over gjødselkum

Voss herad har framleis midlar til tiltak og set ny søknadsfrist 1.september. Les meir her