Straumstøtte for frivillige lag og organisasjonar

Regjeringa har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar grunna dei ekstraordinære straumprisane til og med desember 2023.

NB! Søknadsfrist for 3. og 4. kvartal 2023 er 28. februar kl. 13.00

Desse organisasjonane har rett til å søkja:

1. Verksemder som er registrert i Frivillighetsregisteret

2. Verksemder som ikkje er i Frivillighetsregisteret kan søkja dersom eigarar/medlemmer med styringsrett er registrerte i Frivillighetsregisteret

3. Andre frivillige verksemder som ikkje vert dekka under 1 og 2 kan motta støtte dersom verksemda i hovudsak er drifta av frivillig arbeidsinnsats og der det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda. Frivillig arbeidsinnsats er menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, no eller i framtida. 

Les mer på regjeringen.no Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no og

lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstif

 

STRAUMSTØTTEFOND FOR FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONAR 

Sparebankstiftinga Hardanger har etablert eit straumstøttefond for frivillige lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og på Voss. Ordninga er ikkje mynta på privatpersonar, næringsdrivande eller offentlege aktørar. Det kan søkjast om kompensasjon for del av ekstraordinære høge straumprisar, og stiftinga legg til grunn at kraftpris over kr 1,- pr kWh inkl. mva er søknadsberrettiga. Det kan søkjast om kompensasjon for kostnader tilbake frå og med 01.01.2022.  Les meir om ordninga og korleis søkja her: Straumstøttefond for frivillige lag og organisasjonar - Sparebankstiftinga Hardanger (hardangerstiftinga.no)