Tilskot til plastpresse - ny utlysing

Voss herad lysar ut på nytt tilskot til innkjøp av plastpresse i landbruket.

Søknadsfrist er 15.oktober.

Tilskotet pr presse er auka til kr 7500 pr. bruk.

Grupper/lag som ynskjer å rydde område for plast kan søkje om støtte til dette om det er midlar att.

Voss herad lyste i vår ut tilskot til innkjøp av plastpresse i tilknyting til den vedtatte Strategi for bruk og handtering av plast i Voss herad 2023-2034 (plaststrategien.)

Me har framleis midlar att og lyser tilskotet ut på nytt med søknadsfrist 15.oktober 2023.

Søknadsskjema her 

Vilkår: føretaket må drive landbruksproduksjon i Voss herad.

Tilskot pr innkjøpte presse er sett til kr 7500. som er ei auke frå i 1.utlysinga.

Tilskotet e knytt til plaststrategien; Delstrategi 3: Voss herad skal styrka satsinga på samarbeid og dialog med innbyggjarane i arbeidet. Ein del av tiltaka i plaststrategien gjeld næringslivet generelt og landbruket spesielt, mellom anna:
3.2.4 Samarbeida med landbruket om å redusera landbruksplast på avvege i naturen.

Det ble sett av kr 100 000 til støtte for innkjøp av plastpresser i landbruket i 2023. Plastpresser skal bidra til trygg handtering av rundballeplast, noko som reduserer faren for spreiing i naturen og aukar kvaliteten for gjenvinning. 

Ei plastpresse bidrar til:

  • Effektiv komprimering av volum av plasten på garden.
  • Å sikre at brukt plast på mellomlager ikkje kjem på avvege, vert tilskitna og mindre eigna til resirkulering og gjenbruk.
  • Lettare å handtere og transportere plast til gjenvinnin

For medlem i Bondelaget og Gjensidige er det høve til å søkje om ytterlegare støtte. Felleskjøpet har ei ordning der dei tek med komprimert plast som returlast når dei har kapasitet. Dette gjeld også for dei som ikkje er kundar i FK. 

Det er også høve for lag og organisasjonar å søke støtte til tiltak og dugnadar for å rydde plast i område som har utfordringar med plastureining.  Dei kan skrive ein enkel omtale av prosjektet med kart over kvar dei ynskjer å rydde og sende postmottak@voss.herad.no 

Har du spørsmål: Ta kontakt med Kari Mostad på e-post: kari.mostad@voss.herad.no, eller 97 99 71 50