Forvaltningskontoret og koordinerande eining

Koordinerande eining bidreg til å sikra heilskaplege og koordinerte tenester til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorar, i tråd med lov og forskrift. 

Koordinerande eining har oversyn over det kommunale habiliterings- og rehabiliteringstilbodet og kan hjelpa deg med informasjon, og/eller samordne hjelpetiltak. 

Eininga har eit overordna ansvar for individuell plan og koordinator. Ansvaret gjeld alle brukargrupper med behov for langvarige og koordinerte tenester.

 

Kontakt

Forvaltningskontoret og koordinerande eining
Kvardagar kl. 09-15
E-post
Telefon 56 52 13 00

565 213 04

Adresse: Voss tinghus
Uttrågata 9, Postboks 145
5704 Voss