Voss Herad

Pårørande

Pårørande

Pårørande utfører viktige omsorgsoppgåver, og er ein verdifull ressurs i omsorgsfellesskapet. Her finn du lenkjer og aktuell informasjon slik at du som pårørande enkelt skal finna kunnskap, stader å dela erfaringane dine, få hjelp eller berre ha nokon å prata med.

Nyttig lokal informasjon

Temakafè for kreftpasientar og pårørande på Voss

Treffpunkt - møteplass for born og unge på Voss

Voss frivilligsentral

"Ung Pårørande" på Ungdomshuset

Friskliv og meistring

Ressurssider

Pårørendesenteret

Helsenorge - råd og tips til pårørande

Helsedirektoratet - når ein av våre næraste døyr

Pasient- og brukarombodet

Er du råka av ein anna sitt rusproblem

Pårørande sine rettar - informasjon til pårørande av pasientar med psykiske lidingar og rusproblem

NAV

NAV

Grunnstønad og hjelpestønad

Sjukdom i familien

Hjelpemiddel

Barn som pårørande

BarnsBeste

Snakketøyet

Kontakt

Koordinerande eining
Kvardagar kl. 09-15
E-post
Telefon 56 52 13 00

565 213 04

Voss tinghus
Uttrågata 9

Postadresse: Forvaltningskontoret
v/ Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15, 5704 Voss