PP-tenesta

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans for barn og ungdom som har utfordringar i oppvekst- og opplæringssituasjonen. PPT hjelper til med å leggja tilhøva best mogeleg tilrette for elevar, barn og vaksne.

Tilsette ved PPT har teieplikt.

Alle hjelp av PPT er gratis.

PP-tenesta vurderer behov for:

- Spesialpedagogisk hjelp for barn i førskulealder

- Spesialundervising for elevar i grunnskulen

- Vaksenopplæring på grunnskulen sitt område.

 

Adresse

Postadresse:

PPT Voss, Voss herad

Postboks 145

5701 Voss

 

Telefon: 56 51 47 80

Epost: post.ppt@voss.herad.no 

 

Besøksadresse:

Knutepunktet Voss

Gurid Almenningens plass 1

5704 Voss