Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vossogarden, plan 2021008

I medhald av plan-og bygningslova (PBL) §12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Vossogarden, plan 2021008

Planområdet er på ca. 4,7 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gnr/bnr. 255/106 m.fl. 
Formålet med planen er å regulere inn boliger med næringslokaler i førsteetasje.

Varslingskart (PDF, 328 kB)

Varslingsbrev for Vossogarden (PDF, 238 kB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Notat frå oppstartsmøte (PDF, 170 kB)

Annonse avis (PDF, 83 kB)