Voss herad

Aktuelt Vossaklima 2030

Vossaklima 2030, kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling vart samrøystes vedteke i Heradsstyret 17. november.

 

Sirkulære Voss handlar om å kartleggja ressursar og tydeleggjera korleis me kan auka verdiskapinga basert på ressursflyten i regionen.

 

 

Utkastet til regional plan for klima, med tilhøyrande handlingsprogram, er no ute på høyring. Har du meiningar om planen eller handlingsprogrammet? Kom med innspel innan høyringsfristen 23. oktober. 

Voss herad har laga eit framlegg til sin fyrste strategi for bruk og handtering av plast. Denne vert no lagt ut på høyring med høyringsfrist 21.oktober 2022. 

Vossaklima 2030, kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling ligg ute til høyring og offentleg ettersyn, jmf. PBL § 10.1.

Høyringsfrist er satt til 1. september 2022.

 

Vossaklima 2030, kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn, jmf. PBL § 10.1. Høyringsfrist er satt til 1. september 2022.

 

Korleis kan Voss nå nasjonale mål for kutt i klimagassutslepp? Kva skal til for å verta eit nullutsleppssamfunn?

  

 

Vossaklima 2030 inviterer frivillige lag og organisasjonar til å sende inn postkort frå 2050! 

 

 

Meld deg på klimaverkstad for ungdom laurdag 19/3.

Her vert det gode diskusjonar kring klima og berekraft - god lønsj - godt selskap - og gratis kino etterpå😀 

 

Fleire tok turen innom BYGDELAB Vossaklima 2030 i går, innan turen gjekk vidare til Klimacafè om flaum og klimatilpassing.