Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

Klikk for stort bilete Voss herad held ope i heile sommar. Treng du å få snakka med ein vaksen, så er det berre å ta kontakt.

Alle tenester er gratis.

Voss helsestasjon.

Telefon 56533040, E-post: postmottak.helsestasjon@voss.herad.no

Her kan du ta kontakt om du til dømes har spørsmål knytt til prevensjon, graviditet, abort, etevanskar, depresjon, sorg, vanskelege familietilhøve, rus, vald, overgrep og mobbing.

Me held ope kvardagar (måndag til fredag) frå 0830 – 1430.

 

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid

Kontakttelefon 48014570

Her kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale om du, eller nokon du kjenner, har utfordringar knytt til psykisk helse og/ eller rusbruk.  Når du ringer vil du bli møtt av kvalifisert personell som du kan snakke med. Me kan kontaktas kvardagar (måndag til fredag) frå 08.00-21.00 og helg 14.00-21.00.

 

Om det er noko som hastar (akutt), eller som ikkje kan venta til helsestasjon eller avdeling for psykisk helse og rusarbeid opnar, så kan du få hjelp hjå:

  • Barneverntenesta 56521310 (dagtid) Barnevernsvakt 41863070 (utanom opningstid)
  • Politi 112 eller 02800
  • Legevakt 116 117

 

Frode Monsen og Kjersti Nordanger

Kommunalsjef Oppvekst og Kommunalsjef Helse og omsorg

24.06.2021

Dei nye vedtektene for gravplassane i Voss herad er no godkjende av Bjørgvin bispedømeråd, og trer i kraft med det same.

Voss herad ynskjer alle ei fin feiring av nasjonaldagen, trass i at det vert annleis feiring i år. Me me skal syngja nasjonalsongen og Vossasongen. Teksten til Vossasongen og eit flott opptak finn du her.

I vår vil du kunne observere folk som er ute og tel fuglar i jordbrukslandskapet ein stad nær deg. Dei jobbar med eit program for tilstandsovervaking av fuglar i regi av Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO, som starta i år 2000. I år er det sjuande gongen dei tel fuglar her i Voss og dei vil vere ute mellom kl. 04.00 og 09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Å vera meddommar eller skjønsmedlem er eit svært viktig verv i det norske rettssystemet, og deltakinga vert sett på som ein garanti for rettstryggleiken. No skal det veljast nye domsmenn. Ynskjer du å vera meddommar eller skjønsmedlem?

Når du får melding om feiing/tilsyn på SMS må du lesa heile meldinga, og svara om tidspunktet passar eller ikkje. Det gjer du ved å trykka på lenkja i meldinga. Om du ikkje gir tilbakemelding vert det ikkje utført feiing.

Meir informasjon: https://voss.herad.no/tenester/plan-bygg-og-eigedom/brannvern-og-feiing/feiing-og-tilsyn/

Voss herad har bestemt ytre rammer for korleis skuleopninga skal organiserast. Dette sikrar at alle elevane i Voss herad får same tilbod, men at skulane får tilpassa organiseringa etter lokale tilhøve på den enkelte skule.

 

Aurland kommune lyser ut tilskot til tiltak. Føremål med tilskotsordninga er å styrka landbruket i verdsarvområda.
 

Informasjon om utlysinga.

Regjeringa har bestemt at foreldrebetalinga skal gjenopptas når barnehager og SFO opnar i april. Kommunale barnehageplasser vert fakturert frå og med 20. april, det vert ikkje fakturert matpenger i april og mai månad.  SFO plassar vert fakturert frå og med 27. april. 

Kraftfondet i Voss herad ser at ikkje alle statlege tiltakspakker er nok for å hjelpa næringslivet. I bygda vår er det spesielt reiselivsnæringa som blir råka. I eit tverrpolitisk samarbeid ynskjer Kraftfondet å bistå reiselivsnæringa og Voss herad. Skjema for å søkja lønstilskot finn under her, saman med heile vedtaket frå Kraftfondet. 

 Retningsliner for nærings -og miljøtiltak i skogbruket, NMSK, investeringsmidlar for beitebruk  og strategi for bruk av spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL er sendt på høyring til næringa. Voss herad ynskjer innspel velkommen!

Frist for innspel er 20.mai.