Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Strategisk næringsutvikling i Voss herad, rapport frå Menon

Strategisk næringsutvikling i Voss herad, rapport frå Menon

Klikk for stort bilete Menon si analyse av næringslivet i Voss herad er klar. 

Koronakrisa har synt at også kommunen lyt tenkja nytt. Satsinga på strategisk næringsutvikling skal bidra til at reiselivsnæringa vert styrka samstundes som me inviterer til ny næringslivsutvikling innan andre områder. Slik får me «fleire bein å stå på», utviklar grøn konkurransekraft - og vert betre rusta for framtida. Ei samla satsing på vidare næringsutvikling i Voss herad skal gjennomførast i (nye) partnarskap med næringslivet og involvera både innbyggjarar og frivilligheit.

Voss herad har engasjert Menon til å utarbeida ei overordna analyse av nosituasjonen og skissera mogelege strategiske vegval for å skapa ein kommune som lukkast med næringsutviklinga lokalt. Oppgåva har vore å syna styrker og svakheiter med korleis heradet organiserer arbeidet med næringslivsutvikling i dag, samt skissera strategiske vegval som vil bidra til at Voss herad vert betre rusta til å skapa dei rette rammene for ei berekraftig næringslivsutvikling i framtida.

Menon- rapporten finn du her (PDF, 2 MB)

Om du fryktar du er smitta av coronaviruset, ring fastlegen din eller kontakt legevakt, telefon 116117. Ikkje reis til legen utan å ha ringt på førehand.

 

Denne vinteren er det mykje vèr og kort mellom snøskredvarsla frå NVE. Voss herad har vald å ikkje varsla kvar gong.

Telefonen til legekontoret i Granvin er mellombels ute av drift grunna feil.

 Tilskot til tiltak i beiteområde skal legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Registrerte beitelag kan søkje.

Søknadsfrist 15. mars 2020. Bruk søknadsskjema på altinn. 

Det er meldt ekstremt høg vasstand frå kl 23.00 i dag måndag , til kl 03.00 i morgon tysdag. Vasstanden er estimert til å stiga med 80 – 100 cm. Dei som har verdiar nær fjorden vert oppmoda om å sikra desse. Meir informasjon: varsom.no.

   

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2020.  Har du søkt plass tidlegare treng du ikkje søkje på nytt.

Fredag til sundag vert det VossaLAN, med kring 100 deltakarar frå ungdomsskule og vidaregåande.

  Det vert etablert mellombels barnehage på Bolstad. Ved hjelp av modulbygg kjem barnehagen på plass frå august i år.

  Vedteken økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020 er no publisert.

Det er meldt ekstremt høg vasstand natt til onsdag og onsdag på dagtid, opp mot 90 cm over normal vasstand.