Sjukeheimsplass

Sjukeheimsplass er eit tilbod for deg som har eit stort behov for pleie og omsorg i ein avgrensa eller lengre periode.

Sjølv om din helsetilstand er redusert og du føler deg utrygg eller ikkje lenger klarar daglege gjeremål, er det ikkje sikkert du treng å flytta på sjukeheim. Til dømes kan hjelpemiddel, tilpassing av bustad eller kvardagsrehabilitering bidra til at du kan bu lenger heime og klara deg sjølv.

Søk helse- og omsorgstenester