Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Nytt for tilsette i Voss herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Her vil du finna artiklar og nyhende for deg som er tilsett. Nyaste artikkel ligg først

Følgjande orientering vart sendt ut til styringsgruppa og superbrukarane/ testarane i prosjektet 10. mai 2022, slik at alle som ønskjer kan halda seg orienterte i prosjektet. Målet er å ha ein god og inkluderande prosess og at tilsette som skal nytta systemet har eigarskap.

Følgjande orientering vart sendt ut til styringsgruppa og superbrukarane/ testarane i prosjektet 30. mars 2022, slik at alle som ønskjer kan halda seg orienterte i prosjektet. Målet er å ha ein god og inkluderande prosess og at tilsette som skal nytta systemet har eigarskap.

Status innføring Acos websak mars 2022 (PDF, 130 kB)

Voss herad jobbar no med å byggja opp kapasitet til å ta i mot ukrainske flyktningar på ein god og skikkeleg måte. Sist veke vart heradet oppmoda om å ta i mot 175 flyktningar i år.

Voss herad har hatt sak og arkivsystemet ut på anbod.  I januar 2022 vart det signert avtale mellom Acos websak og Voss herad for nytt sak- og arkivsystem. Innføringsprosjektet starta opp i februar, og 7. juni set Voss herad Acos websak i drift.

I og med at pandemien er gått over i ei ny fase, med svært få tiltak, vert det også endringar i Voss herad si handtering av pandemien, og i kommunikasjonsarbeidet.

Det vert innført strengare nasjonale tiltak mot korona ved midnatt onsdag. Dette betyr det for tilsette i heradet:

Regjeringa kom med nye innstrammingar i råd og tiltak for å handtera pandemien. Poenget med desse tiltaka er å redusera talet på nærkontaktar, og få ned risikoen for auka smitte, til dømes på reise til og frå jobb, og på arbeidsplassen.

Pandemien er kome inn i ein ny fase, og regionale tiltak vert og innført i Voss herad. Tiltaka er dei same som vart innført i Oslo og kringliggjande kommunar torsdag. Målet er tiltak som avgrensar smitte og som tek ned presset på helsetenestene våre, på same tid som me skal halda samfunnet ope.

Ta imot tilbodet om vaksine, vask hendene og hald deg heime om du er sjuk. Det er nokre av oppmodingane til alle tilsette i Voss herad for å hindra smittespreiing. Sjølv om samfunnet er opna og me kan leva som normalt, er ikkje koronapandemien over.

Alle tilsette i Voss herad og tilsette i dei private barnehagane i kommunen får tilbod om influensavaksine.