Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Nytt for tilsette i Voss herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Her vil du finna artiklar og nyhende for deg som er tilsett. Nyaste artikkel ligg først

I vedlegget kan du lese om forsikringsordningane som gjeld for tilsette i Voss herad

Ansattbrosjyre 2021 - Voss Herad (PDF, 616 kB)

 

 

I dag, søndag 3. januar er det kome nye reglar, råd og tilrådingar frå regjeringa for å hindra spreiing av koronasmitte. Regjeringa skil mellom reglar nedfelt i forskrift, og tilrådingar. Voss herad har sidan pandemien kom i mars fylgt alle tilrådingar som er kome, sjølvsagt i tillegg til reglane. Dette held me fast ved. Dei nye tiltaka gjeld i første omgang til og med søndag 17. januar.

Frå 8. oktober 2021 vil det kun vere mogeleg å registrere seg digitalt for tredje dose med vaksina og for born 12- 15 år. 
For timebestilling til fyrste og andre dose med vaksina må ein ta kontakt med vaksinetelefonen Voss herad. 

Merk: Innbyggjarar som allereie er anbefalt tredje dose av vaksinen fordi dei har nedsett immunforsvar treng ikkje registrere seg digitalt og kan ta direkte kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time

Vaksinetelefonen Voss herad; 900 89 662 måndag- fredag

Skatteinntektene for november 2020 er 8,4 mill.kr lågare enn november 2019. Dette er ein vesentleg nedgang frå i fjor, og heng truleg saman med koronapandemien. Men samla sett, er ikkje skatteinngangen så verst. 

Me har lagt bak oss ei veke med mykje hendingar knytt til korona. Voss herad har aldri hatt så mange smittetilfelle på ei veke som no, i skrivande stund er det meldt 20 nye tilfelle berre i løpet av denne veka.

Prøvesvar som er venta i løpet av helga vil i stor grad definera storleiken på det lokale utbrotet av covid-19. Dette vil også vera avgjerande for kva tiltak som vert innført.

Trass i at det er stadfesta lite smitte i Voss herad, betyr ikkje det at me kan la vera å tenkja smittevern. Reglane og råda er dei same som før, hald avstand, vask hendene og hald deg heime om du kjenner deg sjuk. For alle tilsette i Voss herad gjeld fylgjande reglar som skal fylgjast i samband med arbeid:

Rådmannen og organisasjonane har signert avtalen som skal vera med å visa veg i omstillingsprosessane i Voss herad. Du kan lesa avtalen i vedlegget under.