Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Som innbyggar betalar du din del offentlege tenester som vatn, avlaup, feiing og septik. Eigedomsskatt vert også fakturert saman med kommunale avgifter. Det vert sendt faktura i tre terminar, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. For innbyggjarar i Granvin inneber dette ei endring frå fire terminar, noko som gjer at kvart einskild fakturabeløpa vert høgare enn tidlegare.

Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte. 

Voss er med i finalen om busetnad- og integreringsprisen. No er finalen open for røysting. Les meir og sjå video

I samband med overgang til billettlaus parkering i VossaPark vert betalings- automatane tatt ut av drift i tida 24.02 - 01.03.20.

Om du fryktar du er smitta av coronaviruset, ring fastlegen din eller kontakt legevakt, telefon 116117. Ikkje reis til legen utan å ha ringt på førehand.

 

Denne vinteren er det mykje vèr og kort mellom snøskredvarsla frå NVE. Voss herad har vald å ikkje varsla kvar gong.

Telefonen til legekontoret i Granvin er mellombels ute av drift grunna feil.

 Tilskot til tiltak i beiteområde skal legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Registrerte beitelag kan søkje.

Søknadsfrist 15. mars 2020. Bruk søknadsskjema på altinn. 

Det er meldt ekstremt høg vasstand frå kl 23.00 i dag måndag , til kl 03.00 i morgon tysdag. Vasstanden er estimert til å stiga med 80 – 100 cm. Dei som har verdiar nær fjorden vert oppmoda om å sikra desse. Meir informasjon: varsom.no.

   

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2020.  Har du søkt plass tidlegare treng du ikkje søkje på nytt.